Ångerrätt

Avbokningspolicy

Rätt till ångerrätt

Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon orsak. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig namngiven tredje part, som inte är transportör, har tagit de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (SmukBird GbR, Brotstr. 1, 54290 Trier, Tyskland, mail@smukbird.de, telefon: +49 6515613270) genom en tydlig förklaring (t.ex. brev per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda avtalet. Du kan använda den bifogade blanketten för återkallelse för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av uppsägning

Om du ångrar detta avtal måste vi betala tillbaka alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelandet om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar. Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver bara betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Ångerrätten gäller inte för följande avtal:

  • Avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars produktion ett individuellt val eller bestämmande av konsumenten är avgörande eller som tydligt är skräddarsydda för konsumentens personliga behov.

Exempel på avbeställningsblankett

(Om du vill säga upp avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka denna blankett).

- Till SmukBird GbR, Brotstr. 1, 54290 Trier, Tyskland, mail@smukbird.de

- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande
varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

- Beställd den (*)/mottagen den (*)

- Konsumentens namn

- Konsumentens/konsumenternas adress

- Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om det rör sig om en pappersversion av meddelandet).

- Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.